Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Grad Kragujevac Su­dije tra­že povla­čenje amand­mana na Ustav
 
 

Su­dije tra­že povla­čenje amand­mana na Ustav

Pred­loženim rešenjem bio bi usposta­vljen patro­nat izvršne vla­sti nad pra­vosuđem, zaklju­čile sudije Apelacio­nog suda u Kragujevcu.

 

Pr­vi okru­gli sto o iz­me­na­ma Usta­va u obla­sti pra­vo­su­đa bi­će odr­žan u po­ne­de­ljak u Kra­gu­jev­cu. Su­di­je Ape­la­ci­o­nog su­da u Kra­gu­jev­cu tra­ži­će u po­ne­de­ljak na jav­noj ras­pra­vi po­vla­če­nje iz pro­ce­du­re rad­nog tek­sta amand­ma­na Mi­ni­star­stva prav­de na Ustav Sr­bi­je, sa­zna­je „Po­li­ti­ka”. Na­i­me, pr­va u ni­zu ras­pra­va o tek­stu ustav­nih amand­ma­na ko­ji se od­no­se na pra­vo­su­đe, za­ka­za­na je za 5. fe­bru­ar u Kra­gu­jev­cu.

Zbog to­ga je ju­če odr­ža­na sed­ni­ca svih su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Kra­gu­jev­cu, ko­ji su jed­no­gla­sno do­ne­li za­klju­čak da će tra­ži­ti po­vla­če­nje amand­ma­na, sa­zna­je­mo od pred­sed­ni­ce ovog su­da Du­brav­ke Da­mja­no­vić. – Za­ključ­ke će­mo iz­ne­ti usme­no na jav­noj ras­pra­vi. Tra­ži­će­mo da se po­vu­ku amand­ma­ni na Ustav, jer bi ta­kvim amand­ma­ni­ma bio us­po­sta­vljen pa­tro­nat iz­vr­šne vla­sti nad pra­vo­su­đem, a sud­ska vlast bi se pot­pu­no iz­gu­bi­la kao jed­na od tri rav­no­prav­ne gra­ne vla­sti. Za­ključ­ke će­mo de­talj­no obra­zlo­ži­ti u po­ne­de­ljak na okru­glom sto­lu – ka­že za „Po­li­ti­ku” Da­mja­no­vi­će­va.

Dodaj komentar

Svi komentari koji sadrže vređanje, nepristojan govor, rasnu i nacionalnu mržnju kao i netoleranciju svake vrste neće biti objavljeni. Na ovom portalu govor mržnje je strogo zabranjen. Ime i e-mail adresa su obavezni za sve neregistrovane korisnike sajta.
Zadržavamo pravo izbora komentara koji će biti objavljeni.


Sigurnosni kod
Osveži

 
 
 
 
error_reporting(0); ini_set('error_reporting', E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_WARNING & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED); ini_set('display_errors','Off');