Trenutno se nalazite na strani: Vesti Info Hronika Tinejdžer zlostavljao devojčicu dok je njegov prijatelj snimao mobilnim
 
 

Tinejdžer zlostavljao devojčicu dok je njegov prijatelj snimao mobilnim

zlostavljanjeKan­to­nal­no tu­ži­laš­tvo u Go­ra­ždu naj­vje­ro­va­tni­je će otvo­ri­ti postupak pro­tiv ma­lo­le­tni­ka ko­jem se na te­ret stav­lja­ju blu­dne ra­dnje nad 14-godišnjom djevojčicom.

Federalni mediji navode da je u ne­de­lju uve­če u Goraždu 16-go­diš­njak pri­si­lja­vao ma­lo­le­tni­cu na oblju­bu, a to­kom nje­go­vog iživ­lja­va­nja ne­ko­li­ko pu­ta je uda­rio i šakom u gla­vu. Sve to je mobilnim telefonom snimio je­dan nje­gov pri­ja­telj.

Ka­da se dje­vojčica ko­na­čno oslo­bo­di­la iz ru­ku na­sil­ni­ka, oti­šla je ku­ći i sve ispričala ocu, ko­ji je či­tav slu­čaj pri­ja­vio po­li­ci­ji.

Ubrzo je policija stigla na adre­su sta­no­va­nja 16-go­diš­nja­ka, ko­jeg su po­zva­li na in­formativni raz­go­vor, gde je on sve ne­gi­rao i tvrdio da je sa devojčicom bi­o i ra­ni­je u ve­zi.

Me­đu­tim, is­tra­ži­oci su do­šli do mo­bi­lnog te­lefona ko­jim je sni­ma­no blu­dni­če­nje. Iako je sni­mak bio po­pri­li­čno loš, po­li­caj­ci su za­klju­či­li da pos­to­je ele­men­ti kri­vi­čnog de­la blu­dni­če­nja, zbog čega su o sve­mu oba­vi­jes­ti­li Kan­to­nal­no tu­ži­laš­tvo u Go­ra­ždu, prenosi portal Svevijesti.

Ovaj tekst je preuzet sa sajta Blic

Dodaj komentar

Svi komentari koji sadrže vređanje, nepristojan govor, rasnu i nacionalnu mržnju kao i netoleranciju svake vrste neće biti objavljeni. Na ovom portalu govor mržnje je strogo zabranjen. Ime i e-mail adresa su obavezni za sve neregistrovane korisnike sajta.
Zadržavamo pravo izbora komentara koji će biti objavljeni.


Sigurnosni kod
Osveži